İrtica!..

İrtica kavramı, İslâmiyetin yeryüzüne getirdiği bir çıkmaz sokağın tanıtımından ibarettir. İrtica, İslâmiyette cahil devrin kötülüklerine dönmek demektir. Yani irticanın, İslâm tanımıyla iki unsuru vardır.

  1. Cahilliğe dönüş.
  2. ‘ncisi de, çirkin geleneklere, yanlış yaşam tarzına dönüştür.

Çünkü İslâmiyet, insanlığı cahillikten kurtarıp, insanlara yakışır bir biçimde yaşamak için mücadele vermiştir. Bundan dolayı da yanlış olan her şeyi cahiliyet devrinin devamı olarak saymakta ve irtica damgası vurmaktır. İrticaın doğmasında zaman sanıldığı gibi çok etkili değildir.

İrtica!..
İrtica!..

Meselâ Marksizim çağın en büyük toplu irtica hareketidir. Çünkü insanları, tüm ahlâki değerlerden uzaklaştırarak maddi değer kıstası altında ezmek, inançsızlığın büyük bir vahşet saldırışıdır. Eğer komünizm yıkılmasaydı, önüne geçilmez bir veba salgını gibi bütün dünyayı bu korkunç irticaya zorlayacaktı. Ne yazık ki, medeniyet, cehaletin önünde diz çökmüş olacaktı.

İrticaın gerçek görüntüsünü yakalamak, İslâmiyetin getirdiği bu hastalığı teşhis etmek bütün insanlığın vazifeleridir. İslâm düşüncesi açısından baktığımızda, toplum içindeki birtakım vurguncuların toplumu soyması, bugünkü tabirle rantiyecilik mutlak bir irtica hareketidir. Çünkü bu ahlâki hastalık devr-i cahiliye dediğimiz İslâm öncesi toplumlarda devamlı yaşayan bir dertti. Bu hastalığın en bariz görüntülerinden biri olan faiz de bir irtica hareketidir.

Kadın-erkek ayırımı yapmak, onları aşağılamak, erkekle eşitliğini tartışmak, onlara ilim öğretmemek, hele hele onları esir pazarlarındaki cariyeler gibi soymak, şehvet malzemesi haline getirmek, İslâmi açıdan tam bir irticadır. Çünkü İslâmiyet gelmeden önce, kadına karşı bu hoyrat zulüm sistemi uygulanıyordu. Efendimiz (sav) yeryüzüne teşrif ettikten sonra, bütün bu çirkinlikleri ortadan kaldırdı.

İnsan özgürlüğüne saygısızlık da İslami açıdan tam bir irtica hareketidir. Çünkü İslâmiyet, yeryüzüne teşrif etlikten sonra inancı, cinsi, rengi nitelikleri ne olursa olsun, insan eşitliğini ve özgürlüğünü ilan etmiştir. Ondan geri dönüş de tam bir irticadır. Toplumlar, İslâmiyeti iyi özümseyemedikleri için hâlâ hapis cezalarını kaldırabilmiş değillerdir. Hâlbuki İslâmiyette hapis cezası yoktur. Yalnız bir noktadan yola çıkarak İslâmiyetin, tüm toplumlardan ve geleneklerden ne kadar üstün bir fazilet rejimi olduğunu anlamaya çalışmak mümkündür.

Gelelim, bugün için inançlar üstüne ambargo koymak isteyenlerin İslâmiyete irtica gözüyle bakma yanılgılarına:

İnançlarına karşı fazla hassas olan kimselerin davranış biçimlerindeki müsamaha eksikliği, yine dini eğitimlerindeki bazı eksiklikler dolayısıyla İslâmiyeti yalnız kendi bildiği çizgiden ibaret sayanların hoşgörüsüzlüğü irtica diye simgelendirilmektedir. Bu arada, inanç sahiplerinin çok masum İslâmi yaşama arzuları manevi baskılarla kamçılanarak bir çekişme havası yaratılmak istenmektedir. Kurban derilerini istediği derneğe verme arzusunun, hacca karayoluyla gitme isteğinin, ya da din eğitimi ağırlıklı liselere (İmam-Hatip liseleri) daha çok rağbet etmenin hangi açıdan bakarsanız bakın, irtica ile ilgisi nedir? Yüzbinlerin üstünde mezun veren, bir tanesinin bile toplumu sık sık kaşıyarak vak’a çıkarmak isteyen çevrelerle bir kavgası olmuş mudur?

Fakat amaç, çoğunun bilmeden kullanıldığı, irtica kelimesinin sahiplerinin ortaya attığı tuzaklardır. Yeryüzündeki bütün toplumlar hızla cahiliye devrinin çirkinliklerine doğru koşmaktadır. Adeta yarışmaktadır. Türk toplumu ise çirkinliklere, yanlışlara dönmemeye yemin etmiştir. Bütün bunlara rağmen tek tük yanlış örnekler varsa, onları tehditlerle değil, İslâmi toplumun aklı başında yöneticilerine şikâyet edin.

Uzaktan yakından çirkinliklere ve yanlışa dönüş anlamı taşıyan irtica ithamıyla bu toplumu baskı altına almaya kalkarsanız, bu sefer, bu toplum, sizin irtica kastınızın doğrudan doğruya İslâmiyet olduğu kanaatine varır ki, tıpkı şeriat kelimesi üzerinde yapağınız yanlışlık gibi, bütün milleti irtica kelimesinin arkasına toplarsınız. Bu sonuç, toplumda kardeşliğin sona ermesi demektir.

Türkiye’de irticaın olması mümkün değildir. Çünkü yeryüzündeki İslâm ülkeleri içerisinde İslâmiyeti en iyi anlayan, geriye dönmeyecek olan milletimizdir.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, 13 Mart 1997 tarihli Akit Gazetesi’nden alınmıştır.