Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Saçmalıktır

Reenkarnasyon Saçmalıktır

...ruh hakkında açıklama vardır ve çok sarih açıklamalar bunlar. Mesela âyet-i kerimede, “Siz ölüydünüz, diriltildiniz. Sonra tekrar öldürülüp diriltileceksiniz…"

— Hiçbir âyetle, Kuran’la, hiç ilgisi yok reenkarnasyonun. Reenkarnasyon: ruhun bir ölen kimseden çıktıktan sonra tekrar başka bir bedene girmesi, yani tekrar bir hayat bulması, yeniden kabuk değiştirme anlamına geliyor. Şimdi bu hâdiseyi anlatmak, misal vermek, bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi, ruhu tanımamaktan ileri gelir. Hâlâ ruhu İslâmiyet’ten önceki kavimlerin, hatta dinî çevrelerin yorumlarından […]

 Dr. Haluk Nurbaki

KIYAMET

Maddesel evrenden başka evren yoktur, insan maddeden ibarettir, ölümle her şey biter, diyen zihniyete rağmen; ilim bugünkü geldiği noktada ölümle her şeyin bitmeyeceğine dair pek çok ipuçları elde etmiştir. Bunları parça parça anlatmak istiyorum size…

Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet, tıpkı kader gibi insanların çok merak ettikleri bir konudur. En önemli özelliklerinden bir tanesi de: inanan – inanmayan; hangi dinden olursa olsun bütün insanların ölümden sonra bir hayatın olacağını varsaymaları ve arzın da bir sonunun olduğuna inanmalarıdır. Sanki bu kıyamet duygusu insanların yaratılışında, hafızalarına kompüterize edilmiştir. Yani bütün insanların hafızaları yeryüzüne gelirken sanki […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları)

Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları)

BİRİNCİ BÖLÜM Sağlığın Temel Kanunları (Hayatın Altın Anahtarları) BAHİS: I A — YAPIMIZDAKİ AHENK: İnsan vücûdu, beden ve ruh yaniyle bir bütündür. İnsan bir hücre yığınından ibaret değildir. Bu temel yasaya inanmadıkça sağlığın gerçeğine yaklaşmak mümkün değildir. Maddeci bilim dahi, insanın tüm organlarının ruhî etkilerle bozulduğunu veya daha iyi çalışma imkânı bulduğunu artık kabul etmektedir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Reenkarnasyon Adana’da Var, Amasya’da Yok!

Reenkarnasyon Adana’da Var, Amasya’da Yok!

Reenkarnasyon hâdiseleri beni hiç şaşırtmaz. Bir adam gelse dese ki, benim hayatımı aynen yaşadığını ifade etse, çocukluk hayatımı, benim bile zor hatırladığım şeyleri anlatsa, “Ne güzel ruhum varmış, nasıl kopya etti?” derim. Yani reenkarnasyon dediğimiz hâdise, büyütülecek bir hâdise değil.

Reenkarnasyonla ilgili olarak yeryüzünde diyelim ki üç tane ki çok önemli misal varsa, altmış yaşından sonra resim yapmak gibi veyahut da bir insanın hayatını aynen anlatmak gibi, bu çıkarılmıştır üç milyona. Dikkat ediniz, bakınız, reenkarnasyon yalnız Adana’da oluyor. Niye peki Amasya’da olmuyor da Adana’da oluyor”? Oraya mı hep yeni, taze ruhlar sevk ediliyor? Bu, doğrudan […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Harikalar Harikası Bir Organ: Beyin

Harikalar Harikası Bir Organ: Beyin

Oda kadar büyüttüğümüz beyin hücresinde bir sanatçı ararız. Bir dost, bize gördüğü güzeli anlatsın ve bize o müziğin nefis yorumunu yapsın diye. Ve o minik ekrandakini göreni ararız. İşte onu görünce, sıra geliyor. İçimizdeki spikere:

Üzerinde en çok tartışma yapılan organ, beyindir. Şüphesiz en çok ilim spekülasyonu da beyin üzerinedir. Maddeciler, insanı hücre yığını sandıkları için, beyni bütün kabiliyetlerimizin merkezi ve yapıcısı sayarlar. Beyin harikalar harikası bir organdır. Fakat hiçbir zaman “her şey” değildir. Sevgi, san’at ve akıl, onun sınırlarından çok ötededir. Beyin, muhtelif tip hücrelerden kuruludur. Bunların bir kısmı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sevginin Biyolojisi

Sevginin Biyolojisi

Maddeperest ve makina insan olma alışkanlığı, sevgi gibi mukaddes bir duyguyu kaybettirmektedir. Halbuki maddenin bizzat kendisi câzibe dediğimiz bir tür sevgiden kuruludur. Elektron câzibesini kaybetse atom yok olur. Gezegenler câzibelerini kaybetseler uzayın sonsuz boşluğunda kahrolurlardı.

Tıp ilminin yeni yeni konusu olmaya başlayan sevgi, kâinatın temel kanunudur. Maddeperest ve makina insan olma alışkanlığı, sevgi gibi mukaddes bir duyguyu kaybettirmektedir. Halbuki maddenin bizzat kendisi câzibe dediğimiz bir tür sevgiden kuruludur. Elektron câzibesini kaybetse atom yok olur. Gezegenler câzibelerini kaybetseler uzayın sonsuz boşluğunda kahrolurlardı. Yine de asıl sevgi kâinatın en mükemmel varlığı insanda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ölümün Sırları

Ölümün Sırları

ölüm hâdisesi, maddi istihale bakı­mından da hakikî bir yok oluş değil; bilâkis yeni bir varlığa giriş sırrını taşır.

Benlik yalancılığının ve gölge varlığın yok olduğu büyük iklim… Gerçek varlık ve teslimiyetin eşiği, vücud yapımındaki her zerreyi yaratıcısına döndü­ren mes’ud kânun: İşte ölüm.. Sâdece ölüm bahsîle küfür ve inkârı cerh azmindeyiz. Ölüm evvelâ bütün fizyologların kabul ettiği gibi, ihsas hassasını kayıb eden hüc­renin mecburî olarak dûçâr olduğu ve kuv­vetle arzu ettiği bir madde istihâlesidir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Mahşer (…devamı)

Mahşer (…devamı)

Eğer her ilmin özünü ihtiva eden Kur’ânın Ruh hakkındaki hükmü onlarca anlaşılmış olsaydı, bu hakkı teslim etmekden çekinmiyeceklerdi.

[9. sayıdan devam] RUHUN EBEDÎLİĞİ VE BA’Sİ Kâinatın efendisinin Ruh hakkında, lü­zumsuz vehim ve düşüncelerden men’eden emrinin hudûdlarına sâdık olarak ve yalnız onun izinde Garb ilimleri metodu ile Ruh mevzuunu inceleyeceğiz. Bugünün Hak görüşlü ilim adamları, Ruh hakkında iki dalâl görüsünün sırât-ı müşteki­mini aramaktadır. Evvelâ dalâl fırkalarının başında gelen mücerret maddecileri madde, madde tahsil ederek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Müminde Beden ve Ruh

Müminde Beden ve Ruh

Beden yapısını böylece en emin şartlar altında bulunduran İslamiyet’in, şimdi, (hormonal) bakımdan faziletini müşehadeye çalışalım.

Şimdi sıra müminin madde ve ruh yapısında: Ruh hekimlerinin ve psikopatalocya mütehassıslarının insan şahsiyeti hakkında koydukları ölçüye göre “Beden yapısı + Hormonal ve Ruhi yapı = Şahsiyet” tir. Göreceğiz ki, İslam akideleri, bu ölçüyü en zengin nispette tatmin etmektedir. 1- Beden yapısı… Vaktiyle “Su” başlıklı yazımızda belirttiğimiz gibi, müminin deveran sistemi tam sıhhatli ve her […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsan Beyni ve Ruh

İnsan Beyni ve Ruh

...kabaca beyin dediğimiz bu uzuv üzerindeki dakik çalışmalar, son zamana kadar, tesbiti hüküm bakımından hiçbir sıhhatli netice vermemiştir. Bilhassa sinir ve ruh tebabeti sahalarında derin görüş ayrılıkları husule gelmiş...

İnsanların nebati hayatları dışındaki bütün cevherini, kafatası içine gömülü uzuv bütününe bağlamak tıpta âdettir. Fakat kabaca beyin dediğimiz bu uzuv üzerindeki dakik çalışmalar, son zamana kadar, tesbiti hüküm bakımından hiçbir sıhhatli netice vermemiştir. Bilhassa sinir ve ruh tebabeti sahalarında derin görüş ayrılıkları husule gelmiş, böylece çeşitli tıp ekolleri türemiştir. Kafatası içindeki uzuvlar mecmuasını, vazifelerinin belirtilmesi […]