Dr. Haluk Nurbaki

Tedavi Komplikasyonları

Tedavi Komplikasyonları

A— Kemoterapi kompilikasyonları: Bilindiği gibi kemoterapikanser hücresinin biosentez olaylarını bozma ve yıkma temeline dayan­maktadır. Bu nedenle: Kemoterapi kanser hücre­sini öldürdüğü zaman, normal hücre biosentezini de allak bullak eder. Ne var ki, kemoterapi daha çok biosentezi hız­lı olan hücreyi etkilemektedir. Biosentezi en hızlı olan hücre kanser hücresidir. Zaten kemoterapinkı amacı da bu gerçeğe dayanmaktadır. Kanser hüc­resinden […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanserde Ağrı Tedavisi

Kanserde Ağrı Tedavisi

Kanserde ağrı tedavisi, radikal tedavilerden önemlidir. Kanser için önerilen özellikle kemoterapinin birçok kitaplarda ayrıntılarıyla bulunma­sına karşın, ağrı tedavisi oldukça dağınıktır. Kanserde ağrı tedavisinin başarı ile yürütül­mesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi la­zımdır. 1 — Tedavi, mutlaka, nedene yönelik olmalıdır. Bu nedenler tıkanma, baskı, iltihap, ödem, nek­roz gibi lokal sebeplere bağlıdır. Ayrıca toksik, ve psikonorotik genel […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Lösemilerde Tedavi Seçimi

Lösemilerde Tedavi Seçimi

1 — AKUT MYKLOİD LOSEMİ a — İlk tedavi kan transfüzyonu ile başlar. 4-6 şişe (mutlaka taze olmak kaydı ile) kan veril­dikten sonra başlangıç tedavisi uygulamasına ge­çilir. Bu tedavi Cytozin – Arabinozid, Vincristin ve Daunoblastin, Thioguanine dayanır. Bundan sonra idame tedavisine geçilir. Yani tedavi remisyona kadar uzatılır. b — Remisyonda BCG uygulamasına ve allojenik lösemi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çocuk Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Çocuk Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Çocuklarda görülen tümörler elbette özellik gösterir. Bu özellik daha çok tedavi sarışındadır. Nitekim çocuk onkolojisi başlı başına bir bilim da­lıdır. Biz genel anlamda çocuk tümörleri tedavisini özetleyeceğiz. 1 — HEPATOBLASTOMA a — Evre 1 de tedavi lobektomidir. b — Evre 2 de karaciğer transplantasyonu bi­le deney aşamasındadır.. Tedavinin intraarteriyal kemoterapi tarzında uygulamasını seçenler çoğunluktadır. Metotrek-sat, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Beyin ve Göz Tümörleri

Beyin ve Göz Tümörleri

1— Gliomlar bilindiği gibi çeşitli gliomlar vardır. Tedavi seçimleri de fark göstermektedir. Onun için bunları teker teker açıklıyoruz. a— Astracytoma birinci ve ikinci grad da te­davi cerrahidir. Ameliyatı yapan cerrahın önerisi varsa post operatif radioterapi yapılır. Biz bu ev­relerde kemoterapiye karşıyız. Diüretik ve korti­zonla; kafa içi basıncının düşürülmesi gerektiğinde epilepsi için önlemler almak gerekir. Grad […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Salgı Bezi Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Salgı Bezi Tümörlerinde Tedavi Seçimi

1 — TÜKBÜK BEZLERİ Tümörler çoğunlukla miks tiptir. Bundan baş­ka adenocarcinomalar, Cylindromalar ve epidermo­id carcinomalar görülür. Son ikisi daha çok parotis için önemlidir. Başta parotis tümörleri olmak üzere, tüm tükrük bezi tömörlerinde tedavi kesin­likle cerrahidir. VII, kafa çifti korunarak paratiroıdektomi ameliyatı, çevre lenf disseksiyonu ile beraber yürütülür. Mixt tümörler dışındaki tükrükbezi tümörlerinde cerrahi imkân bulunamadı­ğı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Lynph Atik Sistem Tümörleri

Lynph Atik Sistem Tümörleri

A — Hodgkin Tedavi seçimi için iki kriter vardır. Birincisi evreler, ikincisi ise hücre tipidir. Bu sıralamayı özetlemek istiyorum. Evre 1—Bir gurup ganglion veya tek bir organ atekedir (1 E) Evre 2— Birden fazla grup ganglionlarda, an­cak diaframm altında veya üstündedir. Organlar­da tek organ aynı yanda tek lenf (2 E) Evre 3— Bir çok gangilionda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sindirim Sistemi Tümörleri

Sindirim Sistemi Tümörleri

Sindirim sistemi tümörlerinde klasik ayırım özefagustan anuse kadardır. Ancak ağız ve yüz tü­mörlerini biz bu bahsin başına aldık. A — Ağız ve yüz tümörleri 1) — Dudak kanserleri Evre 1 ve 2 de tedavi iki bölüm arasında (rad­yoterapi ve cerrahi) tartışmalıdır. Radyoterapi küryoterapi veya elektron tedavisi şeklinde yapılacaksa tercih edilir. Ancak konvansiyonel tedavi seçilecekse; yani […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Akciğer Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Akciğer Kanserlerinde Tedavi Seçimi

A— Primer Bronchial kanserler Akciğer tümörlerinde tedavi kriterleri hücre cinsi ve stagelercür. Stageler (Evre) St 1 — Tümör üç santimden küçük, hilüs ve mediastene infiltre değil, sınırlı atelektezi yapmış, görünülebilen adenopati yok. St 2 — Bronş içinde adenopati var. Tümör 1 cm lik radyolojik hale gösteriyor. Pnomoni olabilir 3 cm den büyük. St 3— Frenik […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Collum Kanserleri

Collum Kanserleri

Bilindiği gibi en çok görülen kanserlerden biri kollum kanserleridir, kollum kanserleride, tıpkı meme kanserleri gibi hem büyük bir tedavi şansı­na sahiptir: hemde tedavide en ufak hatayı kabul etmez. Bu bakımından kollum kanserlerinin tedavi­sinde çok iyi bir tedavi planı yapmalı özellikle ev­releri iyi tayin etmelidir. A — BİRİNCİ EVRE Bu evrede iki santimden küçük ülserasyonlar ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Larynx ve Farynx Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Larynx ve Farynx Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Gerek ülkemizde gerekse dünyada oldukça sık görünen kanser türlerinden birisi yutak ve hançere kanserleridir. 1— LARYNX KANSERLERİ Larynx kanserlerinde tedavi tamamiyle evre­lere göre yapılır. Başka kırıtarler aranmaz. Bu kan­serlerin tedavisinde en önemli sorun: kanserin, tamamiyle larynx kafesinde olup olmadığının tes­pitidir. Hele son yıllarda cerrahi müdahalenin yay­gınlaşması bu teşhisin önemini büsbütün arttırmış­tır. Çünkü çoğu kez, larynx […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Deri Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Deri Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Epitelyomalar (Epiteliomalar) Epitelyomalarda tedavi seçimi evrelere bağlıdır. Genellikle tümörün yeri tedavide bir değişikliği gerektirmez. Ancak yinede bölgesel lenfatikleri dikkatle izlemek gerekir. İstatislerde cerrahi tedaviyle radyo terapi eşit sonuç vermektedir. Sonuç yüzdeleri çeşitli ül­kelerde ve yayınlarda yüzde doksan doksan beş şifadır. Benim deneyimlerim koşullarına uygun bir cerrahi tedaviye öncelik vermektedir. Tümörün yeri itibariyle, ya da dizkeratoz […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çağımız ve Kanser

Çağımız ve Kanser

Kanser üzerinde en çok konuşulan, fakat en az bilinen bir konudur. Zaten üzerinde bir çok yanlış­lıklar yapılması, birbiriyle çelişen görüşler ileri sü­rülmesi onun bilinmezliğinden gelen tabii bir so­nuçtur. Kanserin çok eski yıllardan beri bilinmesine kar­şın; çağımızda arttığı kesindir. Bu artışı izah ede­bilmek; Bir anlamda kanser gerçeğine yaklaşabil­mektir. Nitekim kanser konusunda çeşitli araştır­malar hep bu yönde […]