Dr. Haluk Nurbaki

Tedavi Komplikasyonları

Tedavi Komplikasyonları

A— Kemoterapi kompilikasyonları: Bilindiği gibi kemoterapikanser hücresinin biosentez olaylarını bozma ve yıkma temeline dayan­maktadır. Bu nedenle: Kemoterapi kanser hücre­sini öldürdüğü zaman, normal hücre biosentezini de allak bullak eder. Ne var ki, kemoterapi daha çok biosentezi hız­lı olan hücreyi etkilemektedir. Biosentezi en hızlı olan hücre kanser hücresidir. Zaten kemoterapinkı amacı da bu gerçeğe dayanmaktadır. Kanser hüc­resinden […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanserde Ağrı Tedavisi

Kanserde Ağrı Tedavisi

Kanserde ağrı tedavisi, radikal tedavilerden önemlidir. Kanser için önerilen özellikle kemoterapinin birçok kitaplarda ayrıntılarıyla bulunma­sına karşın, ağrı tedavisi oldukça dağınıktır. Kanserde ağrı tedavisinin başarı ile yürütül­mesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi la­zımdır. 1 — Tedavi, mutlaka, nedene yönelik olmalıdır. Bu nedenler tıkanma, baskı, iltihap, ödem, nek­roz gibi lokal sebeplere bağlıdır. Ayrıca toksik, ve psikonorotik genel […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Lösemilerde Tedavi Seçimi

Lösemilerde Tedavi Seçimi

1 — AKUT MYKLOİD LOSEMİ a — İlk tedavi kan transfüzyonu ile başlar. 4-6 şişe (mutlaka taze olmak kaydı ile) kan veril­dikten sonra başlangıç tedavisi uygulamasına ge­çilir. Bu tedavi Cytozin – Arabinozid, Vincristin ve Daunoblastin, Thioguanine dayanır. Bundan sonra idame tedavisine geçilir. Yani tedavi remisyona kadar uzatılır. b — Remisyonda BCG uygulamasına ve allojenik lösemi […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çocuk Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Çocuk Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Çocuklarda görülen tümörler elbette özellik gösterir. Bu özellik daha çok tedavi sarışındadır. Nitekim çocuk onkolojisi başlı başına bir bilim da­lıdır. Biz genel anlamda çocuk tümörleri tedavisini özetleyeceğiz. 1 — HEPATOBLASTOMA a — Evre 1 de tedavi lobektomidir. b — Evre 2 de karaciğer transplantasyonu bi­le deney aşamasındadır.. Tedavinin intraarteriyal kemoterapi tarzında uygulamasını seçenler çoğunluktadır. Metotrek-sat, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Beyin ve Göz Tümörleri

Beyin ve Göz Tümörleri

1— Gliomlar bilindiği gibi çeşitli gliomlar vardır. Tedavi seçimleri de fark göstermektedir. Onun için bunları teker teker açıklıyoruz. a— Astracytoma birinci ve ikinci grad da te­davi cerrahidir. Ameliyatı yapan cerrahın önerisi varsa post operatif radioterapi yapılır. Biz bu ev­relerde kemoterapiye karşıyız. Diüretik ve korti­zonla; kafa içi basıncının düşürülmesi gerektiğinde epilepsi için önlemler almak gerekir. Grad […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Salgı Bezi Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Salgı Bezi Tümörlerinde Tedavi Seçimi

1 — TÜKBÜK BEZLERİ Tümörler çoğunlukla miks tiptir. Bundan baş­ka adenocarcinomalar, Cylindromalar ve epidermo­id carcinomalar görülür. Son ikisi daha çok parotis için önemlidir. Başta parotis tümörleri olmak üzere, tüm tükrük bezi tömörlerinde tedavi kesin­likle cerrahidir. VII, kafa çifti korunarak paratiroıdektomi ameliyatı, çevre lenf disseksiyonu ile beraber yürütülür. Mixt tümörler dışındaki tükrükbezi tümörlerinde cerrahi imkân bulunamadı­ğı […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Lynph Atik Sistem Tümörleri

Lynph Atik Sistem Tümörleri

A — Hodgkin Tedavi seçimi için iki kriter vardır. Birincisi evreler, ikincisi ise hücre tipidir. Bu sıralamayı özetlemek istiyorum. Evre 1—Bir gurup ganglion veya tek bir organ atekedir (1 E) Evre 2— Birden fazla grup ganglionlarda, an­cak diaframm altında veya üstündedir. Organlar­da tek organ aynı yanda tek lenf (2 E) Evre 3— Bir çok gangilionda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Sindirim Sistemi Tümörleri

Sindirim Sistemi Tümörleri

Sindirim sistemi tümörlerinde klasik ayırım özefagustan anuse kadardır. Ancak ağız ve yüz tü­mörlerini biz bu bahsin başına aldık. A — Ağız ve yüz tümörleri 1) — Dudak kanserleri Evre 1 ve 2 de tedavi iki bölüm arasında (rad­yoterapi ve cerrahi) tartışmalıdır. Radyoterapi küryoterapi veya elektron tedavisi şeklinde yapılacaksa tercih edilir. Ancak konvansiyonel tedavi seçilecekse; yani […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Akciğer Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Akciğer Kanserlerinde Tedavi Seçimi

A— Primer Bronchial kanserler Akciğer tümörlerinde tedavi kriterleri hücre cinsi ve stagelercür. Stageler (Evre) St 1 — Tümör üç santimden küçük, hilüs ve mediastene infiltre değil, sınırlı atelektezi yapmış, görünülebilen adenopati yok. St 2 — Bronş içinde adenopati var. Tümör 1 cm lik radyolojik hale gösteriyor. Pnomoni olabilir 3 cm den büyük. St 3— Frenik […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Collum Kanserleri

Collum Kanserleri

Bilindiği gibi en çok görülen kanserlerden biri kollum kanserleridir, kollum kanserleride, tıpkı meme kanserleri gibi hem büyük bir tedavi şansı­na sahiptir: hemde tedavide en ufak hatayı kabul etmez. Bu bakımından kollum kanserlerinin tedavi­sinde çok iyi bir tedavi planı yapmalı özellikle ev­releri iyi tayin etmelidir. A — BİRİNCİ EVRE Bu evrede iki santimden küçük ülserasyonlar ve […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Larynx ve Farynx Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Larynx ve Farynx Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Gerek ülkemizde gerekse dünyada oldukça sık görünen kanser türlerinden birisi yutak ve hançere kanserleridir. 1— LARYNX KANSERLERİ Larynx kanserlerinde tedavi tamamiyle evre­lere göre yapılır. Başka kırıtarler aranmaz. Bu kan­serlerin tedavisinde en önemli sorun: kanserin, tamamiyle larynx kafesinde olup olmadığının tes­pitidir. Hele son yıllarda cerrahi müdahalenin yay­gınlaşması bu teşhisin önemini büsbütün arttırmış­tır. Çünkü çoğu kez, larynx […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Meme Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Meme Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Meme kanserlerinde tedavi, tüm kanserlere nazaran çok daha önemlidir. Çünkü tedavi isabetli seçilirse meme kanserlerinde şifa % 80 dir. Çeşitli kanser merkezlerinin aralarındaki ufak ay­rılıklara rağmen meme kanserinde tedavi seçimi­nin kırı teri çok iyi tespit edilmiştir. Ne yazık ki: bu kırı terlere uymayan tedavilere hala rastlanmakta ve bu yüzden birçok meme kanserli şifa şan­sını yitirmektedir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Deri Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Deri Kanserlerinde Tedavi Seçimi

Epitelyomalar (Epiteliomalar) Epitelyomalarda tedavi seçimi evrelere bağlıdır. Genellikle tümörün yeri tedavide bir değişikliği gerektirmez. Ancak yinede bölgesel lenfatikleri dikkatle izlemek gerekir. İstatislerde cerrahi tedaviyle radyo terapi eşit sonuç vermektedir. Sonuç yüzdeleri çeşitli ül­kelerde ve yayınlarda yüzde doksan doksan beş şifadır. Benim deneyimlerim koşullarına uygun bir cerrahi tedaviye öncelik vermektedir. Tümörün yeri itibariyle, ya da dizkeratoz […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Çağımız ve Kanser

Çağımız ve Kanser

Kanser üzerinde en çok konuşulan, fakat en az bilinen bir konudur. Zaten üzerinde bir çok yanlış­lıklar yapılması, birbiriyle çelişen görüşler ileri sü­rülmesi onun bilinmezliğinden gelen tabii bir so­nuçtur. Kanserin çok eski yıllardan beri bilinmesine kar­şın; çağımızda arttığı kesindir. Bu artışı izah ede­bilmek; Bir anlamda kanser gerçeğine yaklaşabil­mektir. Nitekim kanser konusunda çeşitli araştır­malar hep bu yönde […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanserden Korunma

Kanserden Korunma

Kanserden korunmanın mümkün olup olmadığı tıpta münakaşa konusudur. Bize göre, kanserden mutlak korunma diye bir şey söz konusu olmasa bile, ondan uzak durmak mümkündür. Bunun için ilk kaide zinde ve sıhhatli olmaktır. İkinci kaide, olabildiğince tabiata yakın olmaktır. Tabiata yakın olmayı ben dört madde halinde özetliyorum. a. Tabiata yakın beslenmek: Bilhassa mutfağa girerek işlem görmeyen […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresinin Öldürülmesi ve Kanser Tedavisi

Kanser Hücresinin Öldürülmesi ve Kanser Tedavisi

Kanser tedavisi, çok geniş muhtevalı bir tariftir. Kanserli hücrenin öldürülmesi, kanserli dokunun kontrolü ve üremenin durdurulması, yeni kanser ihtimalinin kaldırılması gibi biyolojik problemler, topluca kanser tedavisini temsil etmektedir. Kanserde tatbik edilen dört çeşit tedavi vardır. Umumiyetle bu tedaviler birlikte tatbik edilir. Zaten kanser tedavisinin diğer hastalık tedavilerinden farkı budur. Bu dört çeşit tedavinin nasıl tatbik […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresinin ve Kanserin Tanınması

Kanser Hücresinin ve Kanserin Tanınması

Kanser hücresi doğduğu zaman, lenfosit onu tanır ve hemen ölçtürür, demiştik. Ne yazık ki, lenfositlerin bu üstün biyolojik şuuru henüz ilme aksetmedi. Açıkçası, biz lenfositin bildiğini bilemiyoruz. Kanser hücresinin varlığı ile beraber ortaya çıkan biyofizik ve biyoşimik hadiseleri tesbit edemiyoruz. Onu ancak mikroskop altında tanıyabiliyoruz. Bu yüzden, kanseri teşhis, biyopsi dediğimiz metodla, hücrenin mikroskop altında […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kansere Neden Yakalanıyoruz?

Kansere Neden Yakalanıyoruz?

Bir önceki bölümde sıraladığımız sebeplerle doğan kanser hücresi, normalde lenfositler tarafından imha edilir. Peki, buna rağmen neden kanser oluyoruz? 1. Kanser hücresini doğuran tesirler sürekli kanser hücresi doğurmakta ve lenfositlerin gayretine rağmen bu hücreler hızla çoğalarak kanserli dokuyu meydana getirmektedir. 2. Lenfositler kemik iliğinde kafi sayıda yapılamamakta veya güçsüz lenfositler imal edilmektedir. Bugüne kadar kansızlık […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kanser Hücresi Nasıl Doğar?

Kanser Hücresi Nasıl Doğar?

Kanser hücresinin meydana gelişine dair birbirinden farklı görüşler vardır. Bu görüşler kanserin meydana gelişini tam açıklamamakla beraber hepsinde de hakikat payı mevcuttur. Bunları sıra ile inceleyeceğiz. A. Hücre içi ve doku içi sebepler Bir çok ilim adamı kanserin meydana gelişini hücrenin bir iç hadisesi saymaktadır. Yani, hücrenin düzeninin bozulması, doku ilgisini kaybetmesi, vücudun kimyasıyla ilgili […]

 Dr. Haluk Nurbaki

MEME KANSERİ

Efendim kadınların, sırf kadın olduğu için yani rahim ve memeleri dolayısıyla kansere yakalanma şansları çokmuş gibi görünür. Aslında erkekle kadına arasındaki kanser oranı aynıdır, aşağı – yukarı. Ancak erkeklerde mesela akciğer kanseri çoktur, işte prostat kanseri vardır. Birde, ayrıca, yani erkeklerdeki kanser oranlarının çoğu kadınlarda yüzde bire (%1) kadar düşer. Yani yüz erkekte görülen bir […]