Dr. Haluk Nurbaki

KALBİN MADDESİ ve MÂNÂSI

İnsanın gönlüne Allah tecelli eder. Âlemler ise, Cenâb-ı Hakkın tecellisi ile meydana gelmiştir. Allah’ın zât-ı sıfatlarından büyük olduğu için, insan büyük âlemdir.

Sevgili dinleyicilerim, size bugün kalbi, onun hem maddesini hem mânâsını anlatacağım. Bu sayede de gönlü, gönlün derinliklerini sevgiyi imanı öğreneceğiz. İnsanların yeryüzüne geldiklerinden beri merak ettikleri fakat bir türlü gerçeğini öğrenemedikleri konu: “Kalp” konusudur. Çünkü kalp ilk bakışta insanın maddesel yapısının devamını sağlayan sıradan bir organ, bir pompa, bir motor gibi sanılır. Hâlbuki insan vücudunun […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbe Atılan İmza

Kalbe Atılan İmza

Allah, yaratılıştaki, ifâde etmeye çalıştığımız bu büyük sırrı bildirmek için, insan kalbine, sol orikül üzerine imza­sını atmıştır. Kalbde, sol orikül üzerindeki İlâhî imzanın şekli şöyledir: Ayrı atlaslardan aldığım resimlerde de gör­düğünüz gibi, sol orikül üzerinde, avuç içindeki derin çiz­giler gibi bir takım çizgiler vardır. Bu çizgiler Kur’an yazı­sı ile “Allah” yazmaktadır. Size örnek verdiğim atlaslar, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalbin Hissi İlgileri

Kalbin Hissi İlgileri

Karnımız acıktığı zaman bu duygunun mide nahiyesin­den geldiğini, uzun bir düşünme faaliyetinden sonra bey­nimizin yorulduğunu fark ederiz. Üzüldüğümüz zaman, sevdiğimiz zaman kalb nahiyesinde bir hissin belirdiğini inkâr edecek kimse var mı? Ne zaman ağlamışsanız, bu duygunun kalbde başladığını hissedersiniz. İnsanoğlu on binlerce yıldır, hangi inançta olursa olsun, duyguların kalbden geldiğini bilmektedir. On dokuzuncu yüzyıl maddecileri, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kitabımızın gayesi kalb hastalıklarını teferruatıyla dile ge­tirmek değildir. Ancak, kalb hastalıklarının iç yüzü ve alınması lâzım gelen tedbirler konusunda kamuoyuna çok yanlış bilgiler aktarılmıştır. Sırf bu yüzden, kalb hastalık­ları ve onlardan korunma konusunda temel bir özet yap­mak istiyorum. Kalb gerek doku, gerekse elektrik sistemi bakımından bildiğiniz gibi, ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Bu itibarla pek çok […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Kalb ve Dolaşım Sistemi

Kalb ve Dolaşım Sistemi

Kalb vücudumuzdaki milyarlarca hücreye hiç eksiksiz ha­yat dağıtan bir sistemdir. Kalbi hep göğüs boşluğu için­de yumruk kadar bir organ sandığımız için, onun madde­sini bile anlayamamışızdır. Hâlbuki kalb damarlarıyla be­raber bir organdır; yani damarlar kalbden çıkışlarından itibaren kalbin bir uzantısıdır. Gerek anatomik yapı bakı­mından, gerekse elektrokimya bakımından bu yapı tama­men bir bütündür. Kalb, vücudun en uzak […]

 Dr. Haluk Nurbaki

GÖNÜL 2

GÖNÜL 2

Toplumumuz içerisinde yavaş yavaş hakiki barış gizli bir şekilde gelişiyor. Bunu fark etmeyenler olsa da, ehli fark ediyor. İnşallah önümüzdeki kuşaklar birbirlerine daha sıcak bakacaklar. İnananlar birbirleriyle daha çok, kolay gönül cereyanı geçirecekler.

Biliyorsunuz iki haftadır gönülle ilgili sorunları size nakletmeye, anlatmaya çalışıyorum. Daha evvel vaat ettiğim gibi bu konuşmamda da gönlün, gönül gülünün açılmasını, gönlün vücudumuza hâkim olmasını sağlayacak tedbirlerimizi, çalışmalarımızı anlatmaya başlayacağım. Şimdi, bugün insanlara deseniz ki; atomu öğretmek isteseniz, singılları öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır. Matematiği öğretmek isteseniz bunun bir metodu vardır ama gönle […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İnsan Kalbindeki Sır

İnsan Kalbindeki Sır

Maddeci mektep, hissin kalble alakasını evvelâ inkâr etti. Sonra, inkârı imkânsız tecelliler karşısında, kalbin ruhi hâdiselerle alâkasını kabul etmekle beraber, bunu (Vagotonik) sinir manzumesine bağlamaya kalktılar. Halbuki, bugün, en ağır kalb hastalıklarında bile, aşk, nefret, ıstırap, ihtiras gibi melekelerin büyük rolü, bir lâboratuvar kat’iyetiyle sabittir.

Tıbbın temel mütefekkirlerinden büyük âlim (Klod Bernar) kalb üzerinde ilk lâboratuvar tecrübelerini yaptığı zaman, taşıdığı cins kafanın haysiyetiyle uygun olarak demiştir ki: «Kalb hakkında bilgimiz çok eksik ve kabadır; halbuki onun bünyesinde, en ince his ve idrak melekelerimize mahfazalık ettiğini gösterecek kadar ince ve girift bir mimari vardır.» Tıb âleminde yepyeni bir ufuk açan bu […]