İslamın Nuru Dergisi

 Dr. Haluk Nurbaki

Sohbet

Sohbet

Sohbet mevzuunun ulvî haşmeti karşısın­da akıl, mantık, hakîkî aklı bulmak zevki içinde iflâs eder.

Sohbet, aşk ve mânâ âleminin formülü demekdir. Aşk ülkesinde ruh ve yaratanının çeşitli tecellî sırlarının alfabesidir. Sohbet her oluşdan ötede, hâl ehlinin aşık ve ma’şuk cilvelerinin bizlere sızan rüzgârlarıdır. Sohbet, tasavvufa giriş, Âlem-i hakikatde kendini terkedişin beyânıdır. Sohbet, ma’nevî ilmin harfleridir. Onların kompozisyonu, talibe hal ilminin ilk kelime­leridir. Sohbet mevzuunun ulvî haşmeti karşısın­da akıl, mantık, […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Rüya

Rüya

Uykunun cinlere, perilere izafe edildiği yıllarda, 14 asır evvel KUR’AN uykuyu ilmin son şekli olan ta’riften daha mükemmel tâ’rif ediyor.

Gerçek ruhun beşere en büyük aksi sadâsı olan rü’yâ, Hakkı inkâra me’mur mad­deci mektep indinde, basit bir hayâl fonksi­yonu addedilir. Halbuki rü’yâ, insan harika bünyesinin en girift sırlarından biridir. Bu yazımızla rü’yâyı hurafe ve safsatadan uzak, hak ve ilim nâmına tahlile tabî tutacağız: İlk önce uykuya âid (maddî) ilmî haki­katleri sıralayalım: Uyku, beyinde çift bir […]

 Dr. Haluk Nurbaki

İslam’da İman

İslam’da İman

“İSLÂM" ın ilim, felsefe, dinler ve bilcümle doktrinler karşısında ulviliğini, cihanda "TEK NUR" olarak bulunuşunun müsbet ilim üsûlü ile tahlilini ve İSLÂMİYET hakkında, cehilden mütevellid î'tirazların kâffesini, ve bunlara verilen ilmî ve muknî cevapları bu yazılarda bulacaksınız. Okumanızı bilhassa ricâ ederiz. / «İSLAMIN NURU»

-Onaltıncı Sayıdan Devam- “İSLÂM” ın ilim, felsefe, dinler ve bilcümle doktrinler karşısında ulviliğini, cihanda “TEK NUR” olarak bulunuşunun müsbet ilim üsûlü ile tahlilini ve İSLÂMİYET hakkında, cehilden mütevellid î’tirazların kâffesini, ve bunlara verilen ilmî ve muknî cevapları bu yazılarda bulacaksınız. Okumanızı bilhassa ricâ ederiz. «İSLAMIN NURU» İSLAM’DA İMAN İSLÂM târihinin en hassas tadkiki bize gösteriyor […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Ölümün Sırları

Ölümün Sırları

ölüm hâdisesi, maddi istihale bakı­mından da hakikî bir yok oluş değil; bilâkis yeni bir varlığa giriş sırrını taşır.

Benlik yalancılığının ve gölge varlığın yok olduğu büyük iklim… Gerçek varlık ve teslimiyetin eşiği, vücud yapımındaki her zerreyi yaratıcısına döndü­ren mes’ud kânun: İşte ölüm.. Sâdece ölüm bahsîle küfür ve inkârı cerh azmindeyiz. Ölüm evvelâ bütün fizyologların kabul ettiği gibi, ihsas hassasını kayıb eden hüc­renin mecburî olarak dûçâr olduğu ve kuv­vetle arzu ettiği bir madde istihâlesidir. […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Mahşer (…devamı)

Mahşer (…devamı)

Eğer her ilmin özünü ihtiva eden Kur’ânın Ruh hakkındaki hükmü onlarca anlaşılmış olsaydı, bu hakkı teslim etmekden çekinmiyeceklerdi.

[9. sayıdan devam] RUHUN EBEDÎLİĞİ VE BA’Sİ Kâinatın efendisinin Ruh hakkında, lü­zumsuz vehim ve düşüncelerden men’eden emrinin hudûdlarına sâdık olarak ve yalnız onun izinde Garb ilimleri metodu ile Ruh mevzuunu inceleyeceğiz. Bugünün Hak görüşlü ilim adamları, Ruh hakkında iki dalâl görüsünün sırât-ı müşteki­mini aramaktadır. Evvelâ dalâl fırkalarının başında gelen mücerret maddecileri madde, madde tahsil ederek […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Mahşer

Mahşer

mühim bir hakikati belirte­ceğiz. Bu da yeniden dirilmenin muhakkak meydana geleceğine dâir fenni delillerdir.

Hz. Mevlânâ’nın «Fiyhi mâ fîh» inde belirtdiği veçhile: «toprağa hangi tohum atılırki toprak onu bize tekrar vermez». Bioloji ilmini Hak ışığı altında dolaşan, bu cümlenin sırrını cemâdât, hayvanât ve ne­batat’da aynel yakin bulur. Bu yazımızla mah­şer sırrını yine Garb metodlarîle çözerek müstehzi münkirin dudağına çarpacağız. Bu sayımızda dâvayı sırf fizik pencere­sinden müşahede edecek, gelecek sayımızda […]

 Dr. Haluk Nurbaki

Atomdaki Aşkın Sırrı

Atomdaki Aşkın Sırrı

En hakîki ifâdesîle maddenin sembolü olan atomda tam bir aşk mevcütdür. Müstehzi münkire, Sûre-i Bakara’nın 15 inci Âyetinde buyurulduğu veçhile, asıl Allahın onlarla na­sıl istihza etdiğini, Dâvamı müsbet metodla isbat ederek göstereceğim.

Modern fizik, senelerce, dalâlet sitesinde bocalayan müsbet ilimleri, hakikat nuruna iletmekde.. Atomu reklâm afişlerinden harp sahala­rına kadar yayan ilim, onun en canlı noktasını tam bir hak analizi ile açıklamadı. Bu yazımızla bu sırlardan iki ana noktayı tam bir riyâzî metodla açıklamak azmindeyiz! Bu gün birer ilmî akide olan bu sırların, Âyeti kerîmesîle, ayrıca «KÜN» emrinin […]